Ułatwienia dostępu

Członkostwo

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrażający na piśmie deklarację takiego działania.

Roczne składki wynoszą:

 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 24 zł
 • dla osób fizycznych – 12 zł

Składka może być płatna w równych ratach przez cały rok.
Wpłat można dokonywać na konto Bank Spółdzielczy w Kołaczycach - numer 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001

Wypełnioną deklarację członkowską prosimy wysłać na adres:
Stowarzyszenie LGD "LIWOCZ"
38-212 Brzyska 11A

Członkostwo przyznaje Zarząd. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka zostaje podjęta większością 2/3 głosów. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być powiadomiony w przeciągu 14 dni od jej przyjęcia. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Członkowie zwyczajni LGD mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz LGD;
 2. uczestniczyć w zebraniach LGD z głosem decydującym;
 3. korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach LGD oraz pomocy w samokształceniu;
 4. proponować i inicjować nowe treści i formy działalności merytorycznej, organizacyjnej LGD zgodnie z jego celami i odpowiednio do potrzeb społecznych i własnych możliwości.

Członkowie zwyczajni LGD mają obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności LGD;
 2. dbać o dobre imię i autorytet LGD;
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz LGD;
 4. regularnie opłacać składki;
 5. brać udział w Walnym Zebraniu.

Zgodnie z §9 i §10 Statutu LGD „LIWOCZ"

1. Członkostwo w LGD ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną;

3) utraty przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) utraty przez osobę fizyczną praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

5) likwidacji członka LGD nie będącego osobą fizyczną;

2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1) zalegania z zapłatą składek przez okres co najmniej 1 roku i nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zebraniach Członków,po uprzednim upomnieniu przez Zarząd;

2) działania na szkodę Stowarzyszenia.

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów. O uchwale o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany powinien być powiadomiony w przeciągu 14 dni od jej podjęcia. Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Do pobrania: 

 Lista Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ
Usuń plik (Lista członków LGD LIWOCZ_2023.pdf) Deklaracja członkowskaUsuń plik (deklaracja_czlonkowska.pdf)

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”