Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD "LIWOCZ"

LOGO EFS PLUS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt pod tytułem: Zarządzaniem Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „LIWOCZ”.

Przedmiotem projektu jest wsparcie działalności LGD w szczególności w zakresie:

- funkcjonowania biura LGD poprzez jego utrzymanie oraz zatrudnienie pracowników,

- realizacji planu komunikacji poprzez animowanie i informowanie lokalnej społeczności z wykorzystaniem artykułów, spotów/audycji, bezpłatnie świadczone doradztwo, spotkania informacyjno-szkoleniowe, szkolenia pracowników, organów i wnioskodawców, oraz

- wdrażania projektów grantowych poprzez ich koordynację, ocenę i wybór grantobiorców.

Grupą docelową projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “LIWOCZ”, która zawarła tzw. umowę ramową z Zarządem Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD, doskonalenie zawodowe osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029 dla obszaru LGD „LIWOCZ” oraz animowanie i informowanie lokalnej społeczności.

Efektami i rezultatami projektu będzie m.in.: zorganizowanie biura projektu, zatrudnienie pracowników, udostępnienie urządzeń i wyposażenia do pracy biura, prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej, przeprowadzenie pięciu spotkań informacyjno-szkoleniowych oraz sześciu szkoleń/spotkań/wyjazdów studyjnych, publikacja dziesięciu artykułów/audycji/spotów, zapewnienie koordynatora projektów grantowych, przeprowadzenie pięciu posiedzeń Rady.

Wartość projektu: 513 304,42 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 487 636,35,00 zł

#FunduszeUE             #FunduszeEuropejskie