"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje społeczne- aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru

Odsłony: 12

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji na działania związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz rozwojem prowadzonej działalności.
Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.).

Propozycje zmian do lokalnych kryteriów wyboru znajdują się w poniższym pliku (nową treść zaznaczono kolorem zielonym, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone).
Uwagi i sugestie do zaktualizowanych kryteriów można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 27.09.2021 r. do godziny 14.00.

Konkurs fotograficzny dla szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

Odsłony: 244

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Projekty PROW w obiektywie”.

Tematyka konkursu dotyczy promocji obszarów wiejskich i zaprezentowania projektów sfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

Celem Konkursu jest:

- Promocja Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Zwiększenie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych na temat efektów wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Ukazanie korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście realizowanych operacji ze środkami PROW


Konkurs trwa od 1 września do 31 października 2021 r. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 

1. klasy I-IV

2. klasy V-VIII

Szczegółowe informacje dostepne są pod linkiem: http://podkarpackie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-dla-szkol-podstawowych-z-wojewodztwa-podkarpackiego

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 14.07.2021 r.

Odsłony: 608

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 14.07.2021 r. (środa) o godzinie 15.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury opiniowania zmiany umowy przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
Procedura opiniowania zmiany umowy dotyczy operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Odsłony: 752

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 z późn. zm.).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych między innymi przez Samorządy Województw, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:

- pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
- przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.
Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów jeżeli Wnioskodawcy zostali wezwani na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do niezwłocznego dostarczenia dowodów na spełnienie warunków przyznanie pomocy lub wymogów – po zmianie przepisów zobowiązani są do ich dostarczenia w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) - nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

W związku z tym Samorząd Województwa (w przypadku tych Wnioskodawców, których problem ten dotyczy) prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku we wskazanym w przepisach terminie.

Upływający w dniu 14 lipca 2021 r. będzie zachowany, jeżeli dowody na spełnienie warunków przyznania pomocy lub innych wymogów:

1. zostaną nadane za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320), w tym również za pośrednictwem usługi „Pocztex - Kuriera Poczty Polskiej” nadanej w tej placówce. Za terminowe złożenie ww. dokumentów, w przypadku ich złożenia przesyłką rejestrowaną uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego),
1. wpłyną do Samorządu Województwa Podkarpackiego - w przypadku dokumentów, składanych osobiście lub przez pełnomocnika, lub za pośrednictwem operatora pocztowego innego, niż operator wyznaczony,
3. zostaną przesłane do Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), przy czym dokument, złożony w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą musi:
- być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub zostać uwierzytelniony, w sposób, zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
- zawierać adres elektroniczny do korespondencji wnoszącego dokument.
W przypadku niedochowania ww. terminu, Samorząd Województwa Podkarpackiego odmówi przyznania pomocy zgodnie z przepisami Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904).

Źródło: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/224-uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ramach-prow-2014-2020-i-pozostawionych-bez-rozpatrzenia-w-zwiazku-z-covid-19

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.