Ułatwienia dostępu

Dokumenty programowe/RLKS/- Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (EFS+)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośc (LSR) na lata 2023-2029 Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" będzie wdrażana m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 i finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

W LSR zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć w ramach EFS+:

  • P.1.2 Zwiększenie aktywności i kompetencji w tym cyfrowych mieszkańców niezbędnych na rynku pracy
  • P.2.1 Rozwój wiedzy, zdolności oraz zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poza edukacją formalną
  • P.2.2 Wsparcie szkół i podnoszenie jakości edukacji
  • P.3.1 Rozwój usług społecznych na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebujących wsparcia
  • P.3.2 Wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin doświadczających trudności

Dokumenty programowe/RLKS/- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośc (LSR) na lata 2023-2029 Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" będzie wdrażana m.in. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW).

W LSR zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć w ramach PS WPR:

  • P.1.1 Rozwój gospodarczy w oparciu o lokalne zasoby, z możliwością wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, tj. wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia gospodarstw agroturystycznych, tworzenia zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych, a także rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwijania gospodarstw agroturystycznych, rozwijania zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych.
  • P.2.4 Rozwój infrastryktury edukacyjnej i czasu wolnego
  • P.2.3 Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu i pogłębianiu wiedzy na temat dziedzictwa lokalnej kultury i tradycji
  • P.3.3 Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz wsparcie inicjatyw aktywizujących i integrujących, w tym integracja międzypokoleniowa.

Zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania dofinansowań w ramach wdrażnia Straterii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029.

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”