"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

RODO:

Odsłony: 2962

Administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz w przypadku przyjęcia w poczet członków w celu realizacji praw i obowiązków członka stowarzyszenia.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”. Podanie danych jest wymagane do uzyskania statusu członka stowarzyszenia i realizacji jego praw i obowiązków. 

Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i c z dnia 27 kwietnia 2016 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

Dane będą przetwarzane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (w tym podatkowe i rachunkowe).

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Członkostwo

Odsłony: 57390

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrażający na piśmie deklarację takiego działania.

 

Roczne składki wynoszą:

 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 24 zł
 • dla osób fizycznych – 12 zł

 

Składka może być płatna w równych ratach przez cały rok.
Wpłat można dokonywać na konto Bank Spółdzielczy w Kołaczycach - numer 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001

Wypełnioną deklarację członkowską prosimy wysłać na adres:
Stowarzyszenie LGD "LIWOCZ"
38-212 Brzyska 11A

Członkostwo przyznaje Zarząd. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka zostaje podjęta większością 2/3 głosów. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być powiadomiony w przeciągu 14 dni od jej przyjęcia. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Członkowie zwyczajni LGD mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz LGD;
 2. uczestniczyć w zebraniach LGD z głosem decydującym;
 3. korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach LGD oraz pomocy w samokształceniu;
 4. proponować i inicjować nowe treści i formy działalności merytorycznej, organizacyjnej LGD zgodnie z jego celami i odpowiednio do potrzeb społecznych i własnych możliwości.

Członkowie zwyczajni LGD mają obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności LGD;
 2. dbać o dobre imię i autorytet LGD;
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz LGD;
 4. regularnie opłacać składki;
 5. brać udział w Walnym Zebraniu.

Zgodnie z §9 i §10 Statutu LGD „LIWOCZ"

1. Członkostwo w LGD ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną;

3) utraty przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) utraty przez osobę fizyczną praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

5) likwidacji członka LGD nie będącego osobą fizyczną;

 

2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1) zalegania z zapłatą składek przez okres co najmniej 1 roku i nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zebraniach Członków,po uprzednim upomnieniu przez Zarząd;

2) działania na szkodę Stowarzyszenia.

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów. O uchwale o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany powinien być powiadomiony w przeciągu 14 dni od jej podjęcia. Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Do pobrania: