"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 19

Ogłoszenie nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:

Integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Warsztat refleksyjny - zrealizowany

Odsłony: 38

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” dnia 20 lutego br. przeprowadziła Warsztat Refleksyjny  w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

IMG 6320 IMG 6327 IMG 6334 IMG 6335

Biuro LGD nieczynne w dniu 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 92

W związku z warsztatem refleksyjnym organizowanym przez LGD „LIWOCZ”, uprzejmie informujemy, że w dniu 20.02.2018 r. w godzinach od 10.30 do 16.00 Biuro Stowarzyszenia w Brzyskach będzie nieczynne.

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym - 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 60

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

ZAPRASZA

Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Członków Stowarzyszenia
oraz Beneficjentów LGD „LIWOCZ”

do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r., w godz. od 1100 do 1600

w Gospodarstwie AgroturystycznymNad stawami
Lidia i Robert Żygłowicz, Klecie 143.

Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Program warsztatu refleksyjnego:

  1. Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
  2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  3. Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:

        realizacji finansowej i rzeczowej LSR,

        jakości wybieranych projektów,

        stosowanych kryteriów wyboru,

        adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,

        przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,

        procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,

        skuteczności działań biura LGD,

        ewentualnych zmian w działaniach LGD.

4. Podsumowanie spotkania

 

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 56

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza

na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się
w dniu 20.02.2018 r. o godz. 1600
w Gospodarstwie AgroturystycznymNad stawamiLidia i Robert Żygłowicz, Klecie 143.

 Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

4) Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).

5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.

7) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8) Przedstawienie sprawozdania Rady.

9) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,

b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,

d) udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2017,

e) uzupełnienia składu Zarządu.

10) Sprawy różne.

11) Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał dostępne będą na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” od dnia 13 lutego 2018 roku.

Projekty uchwał:

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Odsłony: 69

Ogłoszenie nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie nr 1/2018 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy

na organizację szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem
lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych