Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja o wybranych wnioskach

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Brzyskach odbyła się ocena złożonych wniosków w ramach działania Małe Projekty. Ponieważ był to ostatni nabór wniosków w ramach tego działania wnioski będą wybierane do limitu 120 %.

Poniżej znajduje się lista z oceny Rady

Małe projekty

Lista wniosków mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na nabór, czyli 684 633,94 zł (100%).

Do oceny Rady można wnieść protest.

Procedura odwoławcza

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku

Ważna informacja

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” zwraca się z prośbą o kontakt telefoniczny (nr telefonu 13 44 103 38) codziennie w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00 lub e-mailowy (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) do dnia 05.05.2014 r. z biurem Stowarzyszania wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Beneficjentami w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą być osoby fizyczne, prawne, spółki cywilne, które prowadzą bądź zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca. Operacja musi być zrealizowana na obszarze Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” do dnia 31.12.2014 r. (termin złożenia wniosku o płatność). Maksymalna wysokość dofinansowania o które może się ubiegać wnioskodawca to 50 % kosztów kwalifikowanych (VAT nie jest kosztem kwalifikowanym), jednak nie więcej niż 100 tys. zł na utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, do 200 tys. zł na utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy, oraz do 300 tys. zł na utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy.

O pomoc w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” może ubiegać się rolnik lub domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także małżonek rolnika. Działania objęte wnioskiem muszą być zrealizowane na obszarze Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” do dnia 31.12.2014 r. (termin złożenia wniosku o płatność). Maksymalna wysokość dofinansowania o które może się ubiegać wnioskodawca to 50 % kosztów kwalifikowanych (VAT nie jest kosztem kwalifikowanym), jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

Szczegółowy wykaz działalności gospodarczej (kodów PKD) w zakresie których może być przyznana pomoc oraz pozostałe informacje dotyczące wsparcia w ramach wymienionych działań znajdują się w rozporządzeniach:

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zgłoszenie zainteresowania naborem nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinasowania. Umożliwi ono jedynie rozpoznanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie co ułatwi podjęcie decyzji o ogłoszeniu lub nie kolejnego naboru wniosków z wyżej wspomnianych działań.

Wsparcie dla lokalnych społeczności w latach 2014-2020

W latach 2014-2020 w regionalnych programach operacyjnych lokalne społeczności będą miały do dyspozycji nowy instrument - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady jego realizacji w Polsce.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)– to nowy instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Bazuje on na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa podejściu LEADER. Umożliwia on małym społecznościom powołanie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach polityki spójności RLKS jest nowością i jego zastosowanie nie jest konieczne. Zasługuje jednak na szczególną uwagę ze względu na jego partycypacyjny charakter, przejawiający się zaangażowaniem lokalnych społeczności i lokalnych partnerów – samorządu, biznesu i sektora pozarządowego.

RLKS daje możliwości realizowania działań dotyczących m.in.:

  • tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
  • ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych,
  • wspierania przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej,
  • wspierania rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) powinny obejmować swoim działaniem co najmniej dwie gminy. Obszar ten powinien być zamieszkany przez minimum 30 000, a maksimum 150 000 osób. Wyjątkiem od tych reguł są LSR finansowane tylko z Regionalnych Programów Operacyjnych na obszarze miast powyżej 20 tys. mieszkańców.

Zasady realizacji RLKS zostały wypracowane w wyniku konsultacji oraz współpracy z partnerami biorącymi udział w programowaniu polityki spójności, WPR oraz WPRyb na lata 2014-2020 w Polsce.

Załączony materiał uszczegółowia zapisy zawarte w projekcie Umowy Partnerstwa dotyczące RLKS.

Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność w Polsce

I Posiedzenie Rady - Małe Projekty

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2014 roku (piątek) o godzinie 15:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A odbędzie się I posiedzenie rady w celu przeprowadzenia procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" dotyczących działania Małe Projekty.
Poniżej przedstawiamy projekty uchwał wraz z załącznikami jakie będą podejmowane na posiedzeniu.

Do pobrania:

- porządek obrad

- projekty uchwał

Informacja o wpłynięciu wniosków

W dniu 31 marca 2014 r. zakończył się nabór wniosków w ramach działania Małe Projekty. Do biura Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ" wpłynęło 40 wniosków. Łączną wartość projektów wynosi 1 223 696,18 zł, wnioskowana wartość dofinansowania:  839 173,08 zł, limit w naborze:  684 633,94 zł.

Strona 1 z 6

logotypy

Top