"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki oceny i wyboru wniosków w ramach naboru nr 1/2020/G

Odsłony: 685

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 28.04.2020 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020/G o powierzenie grantów w zakresie tematycznym "Szkolenia dotyczące ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i OZE oraz pikniki i festyny ekologiczne".

Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 28.04.2020 r.

Odsłony: 755

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 28.04.2020 r. (wtorek), o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad - do pobrania.

Ogłoszenie nr 1/2020/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 1017

Ogłoszenie nr 1/2020/G
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
działająca na terenie gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin trwania naboru (składania wniosków): od 27 stycznia 2020 r. - do 24 lutego 2020 r. do godziny 16.00.

Zakres tematyczny naboruSzkolenia dotyczące ochrony środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu i OZE oraz pikniki i festyny ekologiczne, odpowiadająca § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych wa-runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664) – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wyko-rzystaniem rozwiązań innowacyjnych.