"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Rekrutacja do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą" realizowanego przez LGD LIWOCZ

Odsłony: 290

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpocznie rekrutację do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:
- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy
- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.
Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:
- bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- w wieku 18-25 lat,
- w wieku 45+
Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:
- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).
Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:
- ubezpieczenia od NNW,
- zwrot kosztów dojazdu,
- bufet szkoleniowy.
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 21.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w Biurze LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38.

 

Informacja o projekcie LGD LIWOCZ

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Ogłoszenie nr 1/2019/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 338
Ogłoszenie nr 1/2019/G
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
działająca na terenie gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Zakres tematyczny:

Budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, odpowiadająca § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNEJ LGD LIWOCZ (2/OW/2018)

Odsłony: 952

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 08.10.2018 r. dokonano ponownej oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD o zakresie tematycznym "Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych".

Operacja realizowana jest w trybie operacji własnej ponieważ żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (nr 1/2018/OW) na stronie www.lgdliwocz.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Protokół z posiedzenia oraz lista operacji wybranych do dofinansowania w załączeniu.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 08.10.2018 r.

Odsłony: 759

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 08.10.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji własnej LGD "LIWOCZ".

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.